Es atbalstīšu

Noteikumi ziedotājiem

1. Ziedojums
Ziedojums ir finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai Alianse Latvija bez bāreņiem, turpmāk – ALBB, tās statūtos norādīto mērķu sasniegšanai un kuriem var piemērot nodokļu atvieglojumus.
2. Ziedojumu mērķis
2.1. Ziedotājs, veicot maksājumu, var norādīt konkrētu ziedojuma mērķi, kas nozīmēs, ka ziedojums tiks izlietots konkrētajam norādītajam projektam un tādā apmērā, kādu ziedotājs individuāli pēc personīgiem ieskatiem būs norādījis maksājumā.
2.2. Ja ziedotājs maksājuma mērķī konkrētu projektu nav norādījis, ziedojums uzskatāms par vispārēju ziedojumu, un tas izlietojams statūtos norādītajiem mērķiem.
3. Ziedojumu izlietojums
3.1. Saziedotie līdzekļi tiks izlietoti tā projekta mērķu sasniegšanai, kam tie ir ziedoti. ALBB uzrauga, lai ziedotie līdzekļi tiktu izmantoti tieši tiem mērķiem, kādi projekta līdzekļu vākšanas laikā ir prezentēti ziedotājiem, norādot tos ALBB interneta vietnē, un kuri atbilst statūtiem.
3.2. Gadījumā, ja no ALBB neatkarīgu notikumu rezultātā projektam, kura labā ir veikti ziedojumi, nav iespējams izmantot saziedotos līdzekļus ALBB:
3.2.1. pēc ziedotāja pieprasījuma atgriež ziedotos līdzekļus ziedotājam identiskā apjomā un veidā, kādā tie tika ziedoti;
3.2.2. ja ziedotājs nepieprasa ziedojuma atgriešanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no ziedojuma veikšanas dienas, ALBB patur tiesības neizlietotos līdzekļus novirzīt vispārējā ziedojumā, ar turpmāku mērķi tos izlietot citiem projektiem atbilstoši statūtos norādītajiem mērķiem.
4. Ziedojumu atcelšana
4.1. Veiktie ziedojumi nav atceļami un atgriežami, izņemot 3.2.punktā aprakstītajos gadījumos.
4.2. Pēc katras tranzākcijas (regulāras vai vienrejzējas) ziedotājs uz sava e-pasta saņems vēstuli, kurā ir aprakstītas tranzākcijas detaļas, statuss, ka arī norādīts links uz kura uzspiežot ir iespēja atteikties no regulāriem maksājumiem. Neskaidrību gadījumā ziedotājs var zvanīt uz telefona numuru + 371 26473487.
5. Ziedojumu nodošanas un izlietošanas noteikumu grozījumi
ALBB ir tiesības veikt izmaiņas šajos ziedojumu nodošanas un izlietošanas noteikumos. Izmaiņas tiek publicētas ALBB interneta vietnē.