Es atbalstīšu

Privātuma politika

Biedrība Alianse Latvija bez bāreņiem, registrācijas numurs: 40008233980, juridiskā adrese: Rīga, Juglas 21-55, Rīga, LV-1024 (turpmāk – ALBB) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

1. Personas datu ieguve un izmantošana
Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras ALBB ar privātpersonas vai juridiskas personas (turpmār “personas”) piekrišanu no tās iegūst, lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu vai sniegtu tai noteiktu informāciju.

2. Personas datu iegūšana var notikt šādi:
  • Sniedzot kontaktinformāciju (Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) mūsu tīmekļa vietnē www.albb.lv.
  • Sniedzot kontaktinformāciju (Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) reģistrējoties uz ALBB organizētiem pasākumiem (turpmāk tekstā – apmācības)
  • Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”).
3. Iegūto personas datu izmantošana 
Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt ALBB partnerus un brīvprātīgus par gaidāmajiem notikumiem, sagatavot vārdu kartes apmācību apmeklētājiem, sagatavot dalībnieku sarakstu, sertifikātus par dalību apmācībās, veikt reģistru un uzglabāt to. Personas, kuras mūsu jaunāko ziņu izsūtni vēlas pārtraukt, jebkurā laikā var izdarīt to, uzrakstot mums uz info@albb.lv. Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”), mēs uzlabojam jūsu kā lietotāja ērtības. Apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu.

4. Iegūto personas datu izmainīšana 
Personas identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams mainīt un papildināt sūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@albb.lv ALBB apņemas nodrošināt iegūto personas datu precizitāti un pareizību.

5. Partneru un brīvprātīgu personas datu aizsardzība 
ALBB veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu partneru un brīvprātīgu personas datus.

6. Piekļuve partneru un brīvprātīgu personas datiem 
Partneriem un brīvprātīgiem, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
  • kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
  • kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.
  • informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
7. Drošība Visi partneru un brīvprātīgu personas dati, kas kļuvuši zināmi
ALBB tīmekļa apmeklējuma laikā vai veicot pasākuma reģistrāciju tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina personas personas datu un banku rekvizītu drošību. Lai aizsargātu personas intereses, mēs nodrošinām:
  • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
  • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
  • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt personu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
  • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
Personai ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

8. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi 
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos partnerus un brīvprātīgus. Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@albb.lv.
Informācija atjaunota 19.12.2018.